menu

Saturday, November 16, 2013

"The Gift of the Magi" by O. Henry


We present a special Christmas story called "The Gift of the Magi" by O. Henry. Here is Shep O'Neal with the story.

SHEP O'NEAL: One dollar and eighty-seven cents. That was all. And sixty cents of it in the smallest pieces of money - pennies. Pennies saved one and two at a time by negotiating with the men at the market who sold vegetables and meat. Negotiating until one's face burned with the silent knowledge of being poor. Three times Della counted it. One dollar and eighty-seven cents. And the next day would be Christmas.

Friday, November 1, 2013

Technology in Education

E-learning refers to the use of electronic media and information and communication technologies (ICT) in education. E-learning is broadly inclusive of all forms of educational technology in learning and teaching. E-learning is inclusive of, and is broadly synonymous with multimedia learning, technology-enhanced learning (TEL), computer-based instruction (CBI), computer-based training (CBT), computer-assisted instruction or computer-aided instruction (CAI), internet-based training (IBT), web-based training (WBT), online education, virtual education, virtual learning environments (VLE) (which are also called learning platforms), m-learning, and digital educational collaboration.
A virtual learning environment (VLE), or learning platform, is an e-learning education system based on the web and often use a mix of communication technologies.

Types of Education

There are three forms of learning: formal education, informal education and non-formal education.
Formal Education
Systems of schooling involve institutionalized teaching and learning in relation to a curriculum, which itself is established according to a predetermined purpose of the schools in the system.

Education

Etymology is the study of the history of words, their origins, and how their form and meaning have changed over time.

Etymologically, the word "education" is derived from the Latin ēducātiō ("A breeding, a bringing up, a rearing").

Education in its general sense is a form of learning in which the knowledge, skills, and habits of a group of people are transferred from one generation to the next through teaching, training, or research. Education frequently takes place under the guidance of others, but may also be autodidactic.


A right to education has been recognized by some governments. At the global level, the United Nations' International Covenant (an agreement in writing under sea) on Economic, Social and Cultural Rights of 1966 guarantees this right under Article 13.

 

The learning modalities (mode, mood, manner) are probably the most common:

·         Visual: learning based on observation and seeing what is being learned.

·         Auditory: learning based on listening to instructions/information.

·         Kinesthetic: learning based on hands-on work and engaging in activities.


Asynchronous learning is a student-centered teaching method that uses online learning resources to facilitate information sharing outside the constraints of time and place among a network of people.
Synchronous learning refers to a learning environment in which everyone takes part at the same time. Lecture is an example of synchronous learning in a face-to-face environment, where learners and teachers are all in the same place at the same time.
Blended learning is a formal education program in which a student learns at least in part through online delivery of content and instruction with some element of student control over time, place, path or pace.

 

Thursday, October 24, 2013

ОЮУТНЫГ БҮТЭЭЛИЙН САНГААР ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

Захирлын 2007  оны 12 дугаар сарын
27-ны өдрийн 45 дүгээр тушаалын
21  дугаар хавсралт

"ГУРВАН-ЭРДЭНЭ" БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН ОЮУТНЫГ

 БҮТЭЭЛИЙН САНГААР ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

Нэг.  Нийтлэг  үндэслэл

1.             Тус сургуулийн оюутан бүр 2-р курсээс эхлэн бүтээлийн сантай болно.
2.             Оюутны  бүтээлийн  сангийн  бүтэц нь тухайн  оюутны  мэргэжлээс шалтгаалан өөр  өөр  байж  болно.
3.             Мэргэжлийн  багш  тухайн  оюутны  бүтээлд  зөвлөмж,  удирдамж гаргаж, алхам  алхмаар  чиглүүлж  өгнө.
4.             Оюутны  бүтээлийн  санг  журамд  заагдсан  рейтингийн  дагуу  үнэлнэ.

ОЮУТАН ШИЛЖҮҮЛЭН СУРАЛЦУУЛАХ ЖУРАМ

Захирлын 2007. оны 12 дугаар сарын
27-ны өдрийн 45 дүгээр тушаалын
22  дугаар хавсралт


ОЮУТАН ШИЛЖҮҮЛЭН СУРАЛЦУУЛАХ ЖУРАМ

1.         Энэхүү журмыг “Гурван-Эрдэнэ” БДС-д гадаад дотоодын их дээд сургууль, коллежоос оюутан шилжин ирэх, тус сургуулиас шилжих, сургууль дотроо нэг ангиас нөгөөд шилжих асуудлыг зохицуулахад мөрдөнө.
2.         Оюутан шилжүүлэх болон шилжүүлэн авахад сургалтын алба, холбогдох тэнхим, санхүү-үйлчилгээний албанаас томилогдсон комиссын бүрэлдэхүүнтэйгээр тухайн хичээлийн жилийн эхний 30 хоног дотор багтаан шийдвэрлэнэ.

ОЮУТНЫГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ

Захирлын 2007. оны 12 дугаар сарын
27-ны өдрийн 45 дүгээр тушаалын
10  дугаар хавсралт

ОЮУТНЫГ ҮНЭЛЭХ ЖУРАМ 

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1                "Гурван-Эрдэнэ" БДС-ийн бакалаврын зэрэг олгох сургалтад кредит цаг тооцох, оюутны мэдлэг чадварыг дүгнэхэд энэхүү журмыг мөрдлөг болгоно.
1.2                Тус сургуулийн хичээлийн 1 жил нь тус бүр 16 долоо хоног, танхимд хичээллэх 2 улирлаас бүрдэнэ.
1.3                Хичээлийн нэг цагийн үргэлжлэх хугацаа 50 минут байх боловч дундаа завсарлагагүйгээр 2 цагийн хичээлийг 90 минутад багтаан явуулж болно.

Төлбөрын ХӨНГӨЛӨХ

Захирлын 2007 оны 12 дугаар сарын 27-ны өдрийн
45 тоот тушаалын 15  дугаар хавсралт

СУРГАЛТЫН ТӨЛБӨР ТӨЛҮҮЛЭХ,

ХӨНГӨЛӨХ, БУЦААЖ ОЛГОХ ЖУРАМ

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.             Оюутнуудаас сургалтын төлбөр авах, төлбөрийн хэмжээг багасгах, ямар нэг шалтгаанаар төлбөрийг буцааж олгоход энэхүү журмыг баримтална.

ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ

Захирлын 2007  оны 12 дугаар сарын
27-ны өдрийн 45 дүгээр тушаалын
04 дугаар хавсралт

“ГУРВАН-ЭРДЭНЭ” БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН
ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг зүйл

1.             “Гурван-Эрдэнэ” Багшийн Дээд Сургууль бакалаврын зэрэг олгох сургалтад нийслэл болон хөдөө орон нутгаас оюутан элсүүлэхэд БСШУ-ны сайдын 2005 оны 422. 2006 оны 483 дугаар тушаалуудаар батлагдсан “Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”, “Боловсролын тухай”, “Дээд боловсролын тухай” хуулиуд болон энэхүү журмыг баримтална.

СУРГУУЛИЙН ДОТООД ЖУРАМ

Захирлын 2007. оны 12 дугаар сарын
27-ны өдрийн 45 дүгээр тушаалын
19  дүгээр хавсралт
“ГУРВАН-ЭРДЭНЭ’’  БАГШИЙН ДЭЭД
СУРГУУЛИЙН  ДОТООД ЖУРАМ

Найм.  Оюутанд чөлөө олгох

8.1          Оюутан жилийн чөлөө авах өргөдөл гаргасан тохиолдолд ар гэр, эцэг эхтэй нь зөвшилцсөний дараа дурдсан шалтгааныг судлан үзэж чөлөө олгоно.
8.2          Цагийн болон 1-7 хоногийн чөлөөг оюутны бичгээр үйлдсэн өргөдлийг үндэслэн сургалтын алба сард 1 удаа олгоно.

АКАДЕМИК БИЧЛЭГИЙН СТАНДАРТ

АКАДЕМИК БИЧЛЭГИЙН СТАНДАРТ
Энэхүү стандарт нь “Гурван-Эрдэнэ” Багшийн дээд сургуулийн судалгаа, шинжилгээний ажлын боловсруулалтад дагаж мөрдөх бичлэгийн нийтлэг стандартын томъёолол юм.

1.             Зай хэмжээс
·         Хэвлэмэл хуудасны талуудын зай болон бичлэгийн мөр хоорондын зайг дараах байдлаар тохируулна.

СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

Захирлын 2007. оны 12 дугаар сарын
27-ны өдрийн 45 дүгээр тушаалын
11  дүгээр хавсралт

СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1        Боловсролын тухай багц   хууль бусад холбогдох хууль эрх зүйн хэм хэмжээний хүрээнд дээд боловсролтой, бакалавр, магистр зэрэгтэй  мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулахад энэхүү журмыг баримтална.

Оюутныг бүтээлийн сан

Оюутныг бүтээлийн сангаар
үнэлэх журмын хавсралт

Математик мэдээлэл зүйн ангийн оюутны бүтээлийн сан

2-р ангид
·         Мэргэжлийн холбогдолтой ном, бүтээл-1 /уншиж анализ хийх,эргэцүүлэмж бичих/
·         Реферат-1 /А үнэлгээтэй/
·         Мэргэжлийн гарын авлага,вэб хаягуудын жагсаалт
·         Бодлогын хураамж -1 /100-аас дээш бодлоготой/
·         Сурган,сэтгэл зүйн сэдвээр 1 эсээ бичих

ОЮУТНЫ ЁСЗҮЙН ДҮРЭМ

Удирдах зөвлөлийн 2007 оны12  дугаар сарын 
25-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолын 
08 дугаар хавсралт  

ОЮУТНЫ ЁСЗҮЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1       “Ãóðâàí-Ýðäýíý” Áàãøèéí Äýýä Ñóðãóóëèéí îþóòíû ¿¿ðãèéã  áàòàëãààæóóëàõ, ñóðãóóëü õàìò îëíû äîòîðõ  õàðèëöààã çîõèöóóëàõ, õàðèóöëàãûí òîãòîëöîîã áèé áîëãîõîä ýíýõ¿¿ ä¿ðìèéí çîðèëãî îðøèíî.

ЭКСТЕРНАТААР СУРАЛЦУУЛАХ ЖУРАМЗахирлын 2006  оны 04 сарын 07 -ний өдрийн
58. тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт

“ГУРВАН-ЭРДЭНЭ” БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬД
СУРАЛЦАГЧДЫГ ЭКСТЕРНАТААР СУРАЛЦУУЛАХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.         “Гурван-Эрдэнэ” БДС-д экстернат хэлбэрийн сургалтыг зохион байгуулахдаа Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2004 оны 12-р тушаалын хавсралт “Дээд боловсрол эзэмшүүлэх экстернат хэлбэрийн сургалтын дүрэм”-ийг мөрдлөг болгож, захирлын 2001 оны 04 сарын 27-ны өдрийн 05б тоот тушаалаар батлагдсан “Сургалтын журам”, Эрдмийн зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн, энэхүү журмыг мөрдлөг болгоно.

НОМЫН САНГИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМЗахирлын 2007. оны 12 дугаар сарын
27-ны өдрийн 45 дүгээр тушаалын
08  дугаар хавсралт

НОМЫН САНГИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ


Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1          Энэхүү журмаар "Гурван-Эрдэнэ" БДС-ийн мэдээлэл ном зүйн тасгийн сургалтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах боломжийг хангаж,  багш, ажилчид, оюутнуудын мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахад үүсэх харилцааг зохицуулна.
1.2          Энэ журам нь зөвхөн "Гурван-Эрдэнэ" БДС-ийн багш, ажилчид, оюутнуудад  хамаарна.

ДИПЛОМ ДАХИН ОЛГОХ ЖУРАМЗахирлын 2009  оны  5 дугаар сарын 5-ны өдрийн
 27  тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт


ДИПЛОМ ДАХИН ОЛГОХ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1.         Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Сайдын 2002 оны 355-р тушаалаар батлагдсан “Дээд боловсролын диплом олгох журам”–ыг уг журамд мөрдлөг болгоно.
1.2.         Дипломыг буруу бичсэн, засвар хийсэн, усанд гэмтээсэн, хаяж үрэгдүүлсэн тохиолдолд уг журмын дагуу дахин олгоно.

МАГИСТРЫН СУРГАЛТЫН ЖУРАМ"ГУРВАН-ЭРДЭНЭ" БАГШИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН
МАГИСТРЫН СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

Нэг.     НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

1.1   Журмын зорилт

1.             Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны сайдын 2007 оны 06 дугаар сарын 07-ны өдрийн 187 дугаар тушаалын I дүгээр хавсралтаар батлагдсан "Магистр, доктор /Ph.D/-ын сургалт эрхлэхэд баримтлах үлгэрчилсэн журам" -ыг үндэслэн "Гурван-Эрдэнэ" Багшийн Дээд Сургуульд магистрын сургалтыг зохион байгуулахад энэ журмыг мөрдлөг  болгоно.

ОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМОЮУТНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ


Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1          "Гурван-Эрдэнэ" Багшийн Дээд Сургуулийн “Оюутны зөвлөл” нь тус сургуулийн суралцагсдын сайн дурын үндсэн дээр нэгдсэн, оюутны өөрөө удирдах  бие даасан байгууллага мөн. 

ОЮУТНЫ ДОТУУР БАЙРНЫ ЖУРАМЗахирлын 2007 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдрийн
 41 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт

 “ГУРВАН-ЭРДЭНЭ” БДС-ИЙН
ОЮУТНЫ ДОТУУР БАЙРНЫ ЖУРАМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

Энэхүү журам нь сургуулийн дотоод журмын хүрээнд сургуулийн захиргаа сургуулийн байранд гэрээгээр суух оюутан хоёрын харилцааг зохицуулахад оршино. Сургуулийн байранд сууж буй оюутан энэхүү журмыг мөрдөнө.

ОЮУТНЫ ДАДЛАГЫН УДИРДАМЖБАГШ МЭРГЭЖЛИЙН АНГИЙН ОЮУТНЫ
ДАДЛАГЫН УДИРДАМЖ

Нэг. Ерөнхий үндэслэл

1.1        Тус сургуулийн оюутан суралцах хугацаандаа  мэргэжлийн ба сурган, сэтгэл судлал,  заах арга зүйн болон бусад хичээлээр олж авсан онолын мэдлэг чадвартаа тулгуурлан дадлага хийх бөгөөд дадлагаар хангалтгүй  үнэлгээ авсан, эсвэл хамрагдаагүй оюутан цаашид үргэлжлүүлэн суралцах эрхгүй болно.

Vocabulary for Freshmen

Irregular Verb List
Base Form
Simple Past Tense
Past Participle
Be
was, were
been
beat
beat
beat
become
became
become
begin
began
begun
bite
bit
bitten
blow
blew
blown
break
broke
broken
bring
brought
brought
build
built
built
burn
burned/burnt
burned/burnt
buy
bought
bought
can
could
been able to
catch
caught
caught
choose
chose
chosen
come
came
come
cut
cut
cut
deal
dealt
dealt
dig
dug
dug
do
did
done
draw
drew
drawn
dream
dreamed/dreamt
dreamed/dreamt
drive
drove
driven
drink
drank
drunk
eat
ate
eaten
fall
fell
fallen
feed
fed
fed
feel
felt
felt
fight
fought
fought
find
found
found
fly
flew
flown
forbid
forbade
forbidden
forget
forgot
forgotten
forgive
forgave
forgiven
freeze
froze
frozen
get
got
gotten
give
gave
given
go
went
gone
grow
grew
grown
hang
hung
hung
have
had
had
hear
heard
heard
hide
hid
hidden
hit
hit
hit
hold
held
held
hurt
hurt
hurt
keep
kept
kept
know
knew
know
lay
laid
laid
lead
led
led
learn
learned/learnt
learned/learnt
leave
left
left
lend
lent
lent
let
let
let
lie
lay
lain
lose
lost
lost
make
made
made
mean
meant
meant
meet
met
met
pay
paid
paid
put
put
put
read
read
read
ride
rode
ridden
ring
rang
rung
rise
rose
risen
run
ran
run
say
said
said
see
saw
seen
seek
sought
sought
sell
sold
sold
send
sent
sent
set
set
set
sew
sewed
sewed/sewn
shake
shook
shaken
shine
shone
shone
shoot
shot
shot
shut
shut
shut
sing
sang
sung
sink
sank
sunk
sit
sat
sat
sleep
slept
slept
speak
spoke
spoken
spend
spent
spent
spill
spilled/spilt
spilled/spilt
stand
stood
stood
steal
stole
stolen
swear
swore
sworn
sweep
swept
swept
swim
swam
swum
swing
swung
swung
take
took
taken
teach
taught
taught
tear
tore
torn
tell
told
told
think
thought
thought
throw
threw
thrown
understand
understood
understood
wake
woke
woken
wear
wore
worn
win
won
won
write
wrote
written