menu

Thursday, October 24, 2013

Оюутныг бүтээлийн сан

Оюутныг бүтээлийн сангаар
үнэлэх журмын хавсралт

Математик мэдээлэл зүйн ангийн оюутны бүтээлийн сан

2-р ангид
·         Мэргэжлийн холбогдолтой ном, бүтээл-1 /уншиж анализ хийх,эргэцүүлэмж бичих/
·         Реферат-1 /А үнэлгээтэй/
·         Мэргэжлийн гарын авлага,вэб хаягуудын жагсаалт
·         Бодлогын хураамж -1 /100-аас дээш бодлоготой/
·         Сурган,сэтгэл зүйн сэдвээр 1 эсээ бичих
3-р ангид
·         ЕБС-ийн хичээлээр нэг бүлэг сэдвийн бүрэн тест /сэдэв давхцуулахгүй/
·         Нэг бүлэг сэдвийн иж бүрэн киррикюлим
·         Мэргэжлийн холбогдолтой бүтээл-3  /уншиж анализ хийх,эргэцүүлэмж бичих/
·         Илтгэл -1 /ЭШ-ний хуралд хэлэлцүүлсэн эсвэл тийм шаардлага хангасан/
·         Реферат-1 /А үнэлгээтэй/
·         Бодлогын хураамж -1/200-аас дээш бодлоготой/
·         Ангийн ажил
4-р ангид
·          ЕБС-ийн хичээлээр нэг бүлэг сэдвийн боловсруулалт
·         Мэргэжлийн холбогдолтой ном, бүтээл-3 /уншиж анализ хийх,эргэцүүлэмж бичих/
·         Нэг хүүхдийн сэтгэл зүйн судалгаа
·         Илтгэл-1/ ЭШ-ний хуралд хэлэлцүүлсэн эсвэл тийм шаардлага хангасан/
·         Судалгааны тайлан -1
·         Нэг бүлэг сэдвийн цахим хэрэглэгдэхүүн

Түүх нийгэм судлалын ангийн оюутны бүтээлийн сан

2-р ангид
·         Мэргэжлийн холбогдолтой ном, бүтээл-2  /уншиж анализ хийх,эргэцүүлэмж бичих/
·         Реферат-1 /А үнэлгээтэй/
·         Мэргэжлийн ном зүйн гарын авлага-1 /100-аас дээш номын/
·         Мэргэжлийн сэдвээр эсээ-1
·         Мэргэжлийн багшийн үнэлгээтэй угийн бичиг -1
3-р ангид
·         ЕБС-ийн хичэээлээр нэг бүлэг сэдвийн бүрэн тест/сэдэв давхцуулахгүй/
·         Мэргэжлийн холбогдолтой ном, бүтээл-3  /уншиж анализ хийх,эргэцүүлэмж бичих/
·         Илтгэл-1 /ЭШ-ний хуралд хэлэлцүүлсэн эсвэл тийм шаардлага хангасан/
·         Реферат-1 /А үнэлгээтэй/
·         Нэг бүлэг сэдвийн иж бүрэн киррикюлим -2  /түүх-1,нийгэм судлал-1/
·         Сонгосон нэг бүлэг сэдвээр үлгэр жишээ үзүүлэн, ТӨМ, хэрэглэгдэхүүн нэг багц
·         Ангийн ажил
4-р ангид
·         Хичээл зааж туршсан киррикюлим-4  /түүх-2,нийгэм судлал-2/
·         Түүхэн зүтгэлтний намтрын судалгаа-1
·         Илтгэл-1 /ЭШ-ний хуралд хэлэлцүүлсэн эсвэл тийм шаардлага хангасан/
·         Судалгааны тайлан-1
·         Социологийн судалгаа-1 /багшийн үнэлгээтэй/

Бага ангийн багш мэргэжлийн ангийн оюутны бүтээлийн сан

2-р ангид
·         Реферат-1 /А үнэлгээтэй/
·         Илтгэл-1 /ЭШ-ний хуралд хэлэлцүүлсэн эсвэл тийм шаардлага хангасан/
·         Мэргэжлийн ном зүйн гарын авлага-1 /100-аас дээш номын/
3-р ангид
·         ЕБС-ийн хичэээлээр нэг бүлэг сэдвийн бүрэн тест /сэдэв давхцуулахгүй/
·         Мэргэжлийн холбогдолтой ном, бүтээл-3  /уншиж анализ хийх,эргэцүүлэмж бичих/
·         Илтгэл-1 /ЭШ-ний хуралд хэлэлцүүлсэн эсвэл тийм шаардлага хангасан/
·         Ангийн ажил
·         Нэгж хичээлийн иж бүрэн хөтөлбөр-1
4-р ангид
·         Нэг бүлэг сэдвийн иж бүрэн киррикюлим-1
·         Нэг ангийн сурах бичгийн хүрээнд судалгаа, анализ хийсэн байх
·         Багшлах дадлагын судалгааны тайлан-1 /суралцагчдын болон хичээлийн судалгаа/
·         Сургалтын хэрэглэгдэхүүний багц-1 /ном сурах бичиг, мэргэжлийн гарын авлага, дидактик тоглоом,цахим болон бусад үзүүлэн/

Англи хэлний багшийн ангийн оюутны бүтээлийн сан

2-р ангид
·         Англиас монгол хэлэнд орчуулсан орчуулга /3-аас дээш хуудас бүхий/
3-р ангид
·         Монгол англи орчуулга /ном сонин сэтгүүлээс 4-өөс дээш хуудас/
·         Тодорхой салбарын хүрээнд 100-аас дээш үгийн сантай толь бичиг хөтөлсөн байх /боловсрол, түүх, эрүүл мэнд гэх мэт/
4-р ангид
·         Тодорхой салбарын хүрээнд 400 хүртэл үгийн сантай толь бичиг хөтөлсөн байх /улс төр судлал, банк, санхүү гэх мэт/

Монгол хэл-уран зохиолын багшийн ангийн оюутны бүтээлийн сан

2-р ангид
·         Мэргэжлийн холбогдолтой ном, бүтээл-2  /уншиж анализ хийх,эргэцүүлэмж бичих/
·         Эсээ бичлэгт задлал хийх
·         Мэргэжлийн ном зүйн гарын авлага-1 /100-аас дээш номын/
3-р ангид
·         Реферат-1 /А үнэлгээтэй/
·         Илтгэл-1 /ЭШ-ний хуралд хэлэлцүүлсэн эсвэл тийм шаардлага хангасан/
·         ЕБС-ийн хичээлээр нэг бүлэг сэдвийн бүрэн тест /сэдэв давхцуулахгүй/
·         Мэргэжлийн холбогдолтой ном, бүтээл-3 /уншиж анализ хийх, эргэцүүлэмж бичих/
·         Ангийн ажил
4-р ангид
·         Шүүмж бичих
·         Бүлэг сэдвийн хөтөлбөр боловсруулах

·         Мэргэжлийн холбогдолтой ном, бүтээл-3  /уншиж анализ хийх,эргэцүүлэмж бичих/

No comments:

Post a Comment