menu

Thursday, October 24, 2013

ОЮУТНЫ ЁСЗҮЙН ДҮРЭМ

Удирдах зөвлөлийн 2007 оны12  дугаар сарын 
25-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолын 
08 дугаар хавсралт  

ОЮУТНЫ ЁСЗҮЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл

1.1       “Ãóðâàí-Ýðäýíý” Áàãøèéí Äýýä Ñóðãóóëèéí îþóòíû ¿¿ðãèéã  áàòàëãààæóóëàõ, ñóðãóóëü õàìò îëíû äîòîðõ  õàðèëöààã çîõèöóóëàõ, õàðèóöëàãûí òîãòîëöîîã áèé áîëãîõîä ýíýõ¿¿ ä¿ðìèéí çîðèëãî îðøèíî.


Õî¸ð. Îþóòíû ¿¿ðýã õàðèóöëàãà

2.1       “Ãóðâàí-Ýðäýíý” Áàãøèéí Äýýä Ñóðãóóëèéí îþóòàí нь дараах үүргийг хүлээнэ.

2.1.1          Сóðãóóëèéí ä¿ðýì æóðìûí çààëòууд áîëîí ñóðãàëòûí ãýðýýãýýð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý ÷àíä ñàõèí áèåë¿¿ëнэ.
2.1.2          Иäýâõè ÷àðìàéëò ãàðãàí ñóðàëöаж, ñóðãóóëèàñ òºëºâëºí çîõèîí áàéãóóëæ áóé ¿éë àæèëëàãààíä èäýâõèòýé îðîëöоно.
2.1.3          Бóñäûí ýðõ àøãèéã õ¿íäýòãýнэ.

2.2       Îþóòàí íü ãýìò õýðýã ¿éëäñýí áîë õóóëèéí äàãóó øèéòãýë õ¿ëýýõ áºãººä õýðýâ ýíý ¿éëäýë íü ñóðãóóëèéí áîëîí õàìò îëíû ýñðýã ÷èãëýãäñýí áàéâàë ýíý ä¿ðìèéí äàãóó äàâõàð õàðèóöëàãà õ¿ëýýíý.
2.3       Сàõèëãûí çºð÷èë ãàðãàñàí îþóòàíä ñóðãóóëèéí ç¿ãýýñ  дараах õàðèóöëàãà õ¿ëýýëãýíý.

2.3.1          Áóñäûí ºì÷èéã çºâøººðºëã¿é àøèãëàñàí.
2.3.2          Шàëãàëòûí ìàòåðèàëòàé óðüä÷èëàí òàíèëöñàí.
2.3.3          Шалгалтын явцад хóóëñàí.
2.3.4          Сóðëàãûí ä¿íãèéí ¿íýëãýýíä ç¿é áóñààð íºëººëñºí.
2.3.5          Хóóëü áóñ àðãààð ä¿í, øàãíàë, óðàìøóóëàë, òýòãýëýã, ãýð÷èëãýý, äèïëîì àâñàí, õóóðàì÷ààð ¿éëäñýí, ¿ð ä¿í òàéëàíã áóðóó ìýäýýëñýí.
2.3.6          Ñóðãàëòûí òºëºâëºãºº, õè÷ýýë, äàäëàãûí ¿éë àæèëëàãààíä ñààä ó÷ðóóëñàí.
2.3.7          Ñóðãóóëèéí çàõèðãàà, ñóðãàëòûí àëáà, áàãø íàðûí талаар õóóðàì÷ ìàòåðèàë үйлдсэн, áóðóó ìýäýýëýë ºãñºí, çºâøººðºëã¿éãýýð ä¿í òàéëàí áè÷èã áàðèìòàä çàñâàð õèéñýí, ñóðãóóëèàñ îëãîñîí áèåèéí áàéöààëòûã буруу зорилгоор àøèãëàñàí.
2.3.8          Ñóðãóóëèéí óäèðäëàãà, áàãø íàðààñ òàâüñàí õóóëü ¸ñíû øààðäëàãûã áèåë¿¿ëýýã¿é.
2.3.9          Ñóðãóóëèéí íóòàã äýâñãýðò áóñäûí ýð¿¿ë ìýíä àþóëã¿é áàéäàëä íºëººëñºí çîõèñã¿é ¿éëäýë ãàðãàñàí.
2.3.10         Ñóðãóóëèéí äîòîîä æóðìûã íîöòîéãîîð çºð÷ñºí, áóñäûã äîðîìæèëîí çàíàëõèéëñýí, ýðõ ÷ºëºº áîëîí õóâèéí íóóöàä íü õàëäñàí, àìãàëàí òàéâàí áàéäëûã àëäàãäóóëñàí, ýðäýì øèíæèëãýý çàõèðãàà, îëîí íèéòèéí àæëûã ¿éì¿¿ëñýí, òàñàëäóóëñàí.
2.3.11        Ñóðãóóëèéí íóòàã äýâñãýðò õàð òàìõè, àðõèдàí ñîãòóóðóóëàõ óíäàà áèåäýý àâ÷ ÿâñàí áóþó õýðýãëýñýí.
2.3.12        Ñóðãóóëèéí ºì÷èä õàìààðàõ õºðºíãº, íîì ñóðàõ áè÷èã, ýä ç¿éëñ, òîíîã òºõººðºìæèéã çîðèóëàëòûí áóñ áàéäëààð àøèãëàñàí ãýìòýýñýí.
2.3.13        Ñóðãóóëèéí áàéð, ýçýìøèëä íýâòðýí îðîх ò¿ëõ¿¿ð, êàðò, êîäûã çºâøººðºëã¿éãýýð àøèãëàñàí áóñäàä äàìæóóëñàí.
2.3.14        Ñóðãàëòûí ãýðýý áîëîí ñóðãóóëèéí ä¿ðýì, æóðìûí çààëòûã çºð÷ñºí, òýäãýýðýýð õ¿ëýýñýí ¿¿ðãýý áèåë¿¿ëýýã¿é.

Гурав. Зөрчил гаргасан оюутанд хүлээлгэх хариуцлага

3.1       Оюутны зөвлөл болон ёсзүйн хорооны хурлаар хэлэлцэж анхааруулах. Анхааруулсан сануулгыг бичгээр үйлдэх.
3.2       Оюутны дотуур байранд зөрчил гаргасан тохиолдолд эхний удаа сануулах, хоёр дахь удаа дотуур байрнаас гаргах.
3.3       Сургууль болон бусдад учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх
3.4       Хоёр дахь удаагийн зөрчилд тодорхой хугацаагаар суралцах эрхийг хасах


Төгсөв.

No comments:

Post a Comment