menu

Thursday, March 13, 2014

E-book

 Let's read a book and improve the language skills.

Visit the school library

Here is the book list;

 1. Fun stories "Hodja"
 2. Fluent English
 3. Cambridge IELTS Tests
 4. Longman IELTS Tests
 5. TOEFL IBT
 6. New Dynamic English
 7. Speak English like an American
 8. English Brainstorms
 9. Enterprise 1, 2, 3, 4 /grammar, workbook, coursebook/Question tags

Linking verbs

Irregular verbs

Gerund and Infinitive

Cursive

5000 Most Common Words

26 Verb Tenses

1000 Most Common Words

Comparative Studies
Aim: Determine student’s knowledge and skills of linguistic aspects, categories, and terms which he or she practiced during the whole semester in oral and written comprehension by indicating or describing members or words in a sentence.
The course includes;
Lecture: 2 hrs
Seminar: 8 hrs

Lecture: Give students concise and essential information about of linguistic aspects, categories, and terms.

Seminars: Talk to the teacher about what he or she find out on parts of linguistic aspects, categories, and terms. That’s his or her choice what linguistic aspects, categories, and terms he or she speak. Students collect seven points for every single part. Here are the parts;
1.    Nouns
2.    Pronouns
3.    Verbs
4.    Sentences
5.    Adjective and Adverb

Examination: Pull out one string with sentence, have a seat, number all of the words in the sentence, then put the numbers after the appropriate terms in a numbered list on a sheet, finally attach the sentence string by sticking or gluing or put the number of the sentence after the comprehension content or assessment criteria.
Works Cited:
-        Glencoe, McGraw-Hill “Writer’s Choice-12.”
-        Oyuntsetseg Jamba “English Grammar.” UB, 2000.
-        Betty Sch. Azar.  “Understanding and Using English Grammar.” USA, 1999.

Essay • Write an essay or book report

 1. About the writer
 2. Characters
 3. Plots or Climax
 4. Comment
 5. Word Limit: 500 words
 6. Use software “grammar checker"
 • ”Book Report Criteria

Essay Structure:                            1          2         3          4          5 
Word Limit:                                    1           2         3          4          5         
Sentences, average length:            1          2         3          4          5
Transitional Words:                          1          2         3          4          5
Main Idea:                                        1           2         3          4          5         
Writing Skill:                                      1           2         3          4          5

Country Studies

 •  Map
 1. Find the states
 2. Memorize the names of the states to note in the map
 • Reading and Testing
 1. Ask the instructor the material of the country
 2. Read the material for the test
 • Presentation
 1. Ask the instructor the topics
 2. Choose one of them
 3. Compile some information about the topic
 4. Prepare for 15 minute presentation

Literature AssignmentsБие даан гүйцэтгэх ажилд тавигдах шаардлага
- Даалгаварт сонгох эх тухайн зохиолын хураангуй, хялбаршуулсан хэвлэлт байж болно.
- Сургалтын хөтөлбөрийг судлах явцдаа гүйцэтгэнэ.
- Хугацаанд нь гүйцэтгэх.
- Даалгаварыг нэг ижил цагт хүлээн авна.
- Даалгавар нь хөтөлбөрт нийцсэн байна.
- Даалгавар нь тухайн эхийг бүрэн судалсныг харуулахуйц байх.
- Шүлэг, богино өгүүллэгийг өөр шүлэг өгүүллэгтэй харьцуулаагүй байна.
- Багш тэмдэглэл хийх, засах зэргээр туслалаа үзүүлэхгүй, зөвхөн зөвлөгөө өгнө.
- 600-1000 үгтэй байна.
- Даалгаварыг бичгийн машин, компьютер, эсвэл гараар цэвэр, гаргацтай, алдаагүй  бичсэн байх.
- Даалгаварын төгсгөлд ашигласан номын жагсаалт хийх.

Бие даан гүйцэтгэх ажлын үнэлгээний шалгуур
1.    0 оноо -  Даалгавар ирүүлээгүй, үнэлгээний түвшинд хүрээгүй.
2.    Оролдлого бага /1-4 оноо/
-       Утга санаа ойлгомжгүй.
3.    Нотолгоо энгийн /5-7 оноо/
-       Цөөхөн тайлбар бүхий,
-       Эхийн утга санааг ойлгосон цөөн илэрц бүхий,
-       Цөөн ишлэл хийсэн.
4.    Үндсэн ойлголтоо гаргахыг оролдсон /8-10 оноо/
-       Хамаарал бүхий тайлбар хийсэн,
-       Эхийн ерөнхий утгыг ерөнхийд ойлгосон,
-       Цөөн чухал ишлэл татсан.
5.    Өөрийн санааг хөгжүүлэх боломжийг эрэлхийлсэн  /11-13 оноо/
-       Утгыг ойлгосон
-       Дэмжих хэсгийг гаргасан,
6.    Өөрийн санааг хөгжүүлсэн /14-15 оноо/
-       Эхийн болон зарим далд утга санааг гаргасан,
-       Зохиогчийн бичлэгийн хэв маягын талаар өгүүлсэн,
-       Тодорхой дэмжих нотолгоо гаргасан.
7.    Өөрийн санааг нарийн илэрхийлэн хөгжүүлсэн 16-19 оноо
-       Зарим далд утга санааг болон эхийн утгыг нарийн ойлгосон,
-       Зохиогчийн гаргахыг оролдсон санаанд хариулт өгсөн,
-       Эхэд нямбай, тохирох ишлэл хийсэн.
8.    Цаад гүн утгад  нэвтрэн өөрийн санааг илэрхийлсэн 20-22 оноо
-       Эхийн утга санааг тодорхой шалгууртайгаар гаргасан,
-       Зохиогчийн гаргахыг оролдсон санаанд мэдрэмжтэй хандсан,
-       Олон сайн ишлэл татсан.
9.    23-25 оноо
– Өмнөх онооны шалгуурыг хангасан, гярхай, мэдрэмжтэй хандсан, хувийн бодол санаагаа авьяаслаг гаргасан.