menu

Thursday, December 18, 2014

Two Week Assignments for SeniorsStudy the terms below
1.    Concrete and Abstract Nouns
2.    Proper and Common Nouns
3.    Collective Nouns (singular and plural nouns)
4.    Personal Pronouns (Subject and Object Pronouns)
5.    Possessive Pronouns and Adjectives
6.    Reflexive and Intensive Pronouns
7.    Interrogative Pronouns
8.    Relative Pronouns
9.    Demonstrative and Indefinite Pronouns
10. Adjectives (Degree of Comparison, Proper Adjective)
11. Articles
12. Adverbs (Negative words and Comparison)

Two Week Assignments for Sophomores

Do the exercises of Unit 6-7, Enterprise 3 Grammar

Two Week Assignment for Freshmen

Answer the 300 questions (page from 7-20, green cover book "Reading and Speaking")


"Mind and Memory Assignments"ОЮУН ДҮГНЭЛТ ХИЙН, ТОГТООН ЧЭЭЖЛҮҮЛЭХ

Магистр Т.Сайнбаяр

“Өрнийн ба английн уран зохиол” хичээлээр багш, гадаад хэлний боловсрол хөтөлбөрийн хүрээнд “мэргэжлийн заавал судлах хичээл” болгон IV, V улиралд судална.
IV улиралд өрнийн уран зохиолыг тэр дундаа Америкийн сонгодог уран зохиолын түүхийг эртний, дундад зууны, сэргэн мандлын, шинэ үеийн, орчин үеийн гэсэн үе шаттайгаар судлахдаа өрнийн ард түмний урлаг, соёл, нийгэм, уран сайхны сэтгэлгээний онцлог, урсгал, арга, чиглэл, хөгжлийн түүхийг гол төлөөлөгчдийн намтар, уран бүтээлүүдтэй танилцаж гоо зүйн боловсрол олгох боломжтой.